Όροι & Προϋποθέσεις Συμμετοχής του Διαγωνισμού «Τυχερό Τροχό»

Η εταιρεία με την επωνυμία «Teleunicom A.E.» , που εδρεύει στην Παλλήνη Αττικής, οδός Πλουτάρχου, αρ.21», εφεξής η «Teleunicom» ή η «Διοργανώτρια», διενεργεί ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου τον διαγωνισμό με τίτλο «Τυχερό τροχό» (εφεξής «ο Διαγωνισμός»), στην ιστοσελίδα με διεύθυνση: www.huaweistore.gr σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις:

 

1. Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις θα είναι αναρτημένοι και ενημερωμένοι καθ’ όλη τη διάρκεια του Διαγωνισμού, στην ιστoσελίδα με διεύθυνση: www.huaweistore.gr εφεξής ο «Δικτυακός Τόπος». Σκοπός των παρόντων όρων είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής στο Διαγωνισμό για κάθε ενδιαφερόμενο, καθώς και της σχετικής διαδικασίας που αφορά στην ανάδειξη των νικητών στο πλαίσιο του Διαγωνισμού αυτού. Όπου στους παρόντες Όρους γίνεται αναφορά στον όρο Διοργανώτρια, νοείται η Teleunicom.

 

2. H Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί οποτεδήποτε και για οποιοδήποτε λόγω μονομερώς τους παρόντες Όρους κατά την απολύτως ελεύθερη και ανέλεγκτη κρίση της, να παρατείνει, να μειώνει τη διάρκεια ή και να ματαιώνει το Διαγωνισμό καθώς και να ανακαλεί ή αλλάζει τα δώρα/έπαθλα, με άλλα παρεμφερή ή ίσης αξίας αυτών, με σχετική δημοσίευση στον ιστότοπο www.huaweistore.gr Κάθε τέτοια μεταβολή θα είναι αυτομάτως από τη δημοσίευσή της δεσμευτική για κάθε πιθανό συμμετέχοντα. Η Διοργανώτρια δεν αναλαμβάνει, ούτε υπέχει οποιαδήποτε ευθύνη λόγω των ανωτέρων τροποποιήσεων.

 

Πρωταρχικός σκοπός της Διοργανώτριας είναι να καθιστά ασφαλή τη χρήση των σελίδων της και να παρέχει αξιόπιστες και επίκαιρες πληροφορίες και περιεχόμενο. Ωστόσο, σε κάθε περίπτωση, οι συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό αποδέχονται και συμφωνούν ότι οφείλουν οι ίδιοι να αξιολογούν το περιεχόμενο και καθίστανται αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις ενέργειές τους που στηρίζονται στη συμμετοχή τους στον ως άνω Διαγωνισμό, υπό τους παρόντες Όρους και προϋποθέσεις συμμετοχής, συμπεριλαμβανομένης οποιαδήποτε απόφασής τους να βασιστούν στην ορθότητα, την πληρότητα ή/ και την εγκυρότητα του περιεχομένου αυτού.

 

3. Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να εγγραφούν με το email τους στην φόρμα εγγραφής που υπάρχει στην ιστοσελίδα www.huaweistore.gr και να δώσουν την ρητή συναίνεσή τους για λήψη επικοινωνίας μέσω email η άλλων ηλεκτρονικών μέσων από την Teleunicom, στο σχετικό πεδίο της φόρμας εγγραφής. Είναι απαραίτητο η διεύθυνση email να είναι πραγματική και να έχει καταχωρηθεί σωστά, καθώς μέσω του email αυτού θα γίνει η επικοινωνία με τους νικητές του διαγωνισμού.

 

4. ΔΩΡΑ

 Τα Δώρα του διαγωνισμού είναι τα εξής:

1ο δώρο: 1 laptop HUAWEI MateBook D16  (BOM: 53013DAW)

2ο δώρο: 1 Nova 9 8G + 128GB (BOM: 51096UCW)

3ο δώρο: 1 Huawei GT3 Pro Black (BOM: 55028468)

4ο δώρο: Κουπόνια αξίας 30€, τα οποία θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν αυστηρά για την αγορά των παρακάτω προϊόντων από το HUAWEI STORE:

  • Laptop Matebook D16 (BOM: 53013DAW, BOM: 53013DLC)
  • HUAWEI MateBook 14s Intel Core i7-11370H/16GB+1TB/Iris Xe Graphics/Space Grey Laptop (BOM: 53012MAL)
  • HUAWEI MateBook 14s Intel Core i5-11300H/16GB+512GB/Iris Xe Graphics (BOM: 53012LVG)
  • HUAWEI MateBook 14s Intel Core i5-11300H/8GB+512GB/Iris Xe Graphics/Space Grey Laptop (BOM: 53012MRN)
  • HUAWEI Matebook 14 AMD R7-4800H/8GB+512GB/Radeon Graphics/Space Grey Laptop (BOM: 53012GHM)
  • HUAWEI MateBook 14 Intel Core 11th i5-1135G7/8G+512/Iris Xe Graphics/Space Grey Laptop (BOM: 53011PTP)

     

5. Για να θεωρηθεί έγκυρη η κάθε συμμετοχή θα πρέπει:

- Να έχει καταχωρηθεί σωστά (χωρίς τυπογραφικά λάθη) μία υπαρκτή διεύθυνση email, του χρήστη που συμπληρώνει την φόρμα.

- Να αποδεχτεί ο χρήστης την μελλοντική λήψη επικοινωνίας από την Teleunicom μέσω email ή και με άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

 

6. Η Διοργανώτρια δύναται, αλλά δεν υποχρεούται, να αποκλείσει από τον Διαγωνισμό, σε οποιοδήποτε στάδιο διεξαγωγής του, οποιονδήποτε συμμετέχοντα που κατά την άποψη της είναι πιθανό να έχει χρησιμοποιήσει (ή να έχει αποπειραθεί να χρησιμοποιήσει) αθέμιτα μέσα αναφορικά με τη συμμετοχή του ή έχει παραβεί (ή έχει αποπειραθεί να παραβιάσει) κάποιον από τους παρόντες όρους. Ως αθέμιτα μέσα νοούνται, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, η χρήση συσκευών, μέσων, ηλεκτρονικών υπολογιστών ή/και λογισμικού προς διευκόλυνση αυτοματοποιημένων ή πολλαπλών συμμετοχών υποκλοπή κλπ. Επιπλέον, κάθε συμμετοχή στον Διαγωνισμό θα εξετάζεται ως προς τη συμμόρφωσή της με τους παρόντες όρους και σε περίπτωση που αυτή δεν πληροί τα κριτήρια υποβολής που καθορίζονται σε αυτούς, περιέχει απαγορευμένο περιεχόμενο ή/και θεωρείται, κατά την αποκλειστική κρίση της Διοργανώτριας ως ακατάλληλη, θα αποκλείεται.

 

7. Κάθε συμμετέχων μπορεί να συμμετάσχει στο διαγωνισμό μία φορά κάθε ημέρα διάρκειαςτου Διαγωνισμού, με την καταχώρηση μίας μόνο διεύθυνσης email μέσω της οποίας θα γίνεται και η επικοινωνία μαζί του.

 

8. Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν φυσικά πρόσωπα που κατοικούν μόνιμα στην Ελλάδα εφόσον έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Εξαιρούνται από τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό τα ανίκανα προς δικαιοπραξία πρόσωπα, οι εργαζόμενοι στη Διοργανώτρια καθώς και οι α' και β' βαθμού συγγενείς και οι σύζυγοι των εργαζομένων αυτών.

 

9. Σε περίπτωση που παραβιάζεται οποιοσδήποτε όρος του παρόντος Διαγωνισμού από κάποιο συμμετέχοντα, η συμμετοχή αυτού στο Διαγωνισμό θα ακυρώνεται άμεσα και ο ανωτέρω θα υποχρεούται στην επιστροφή οποιουδήποτε δώρου έχει τυχόν λάβει.

 

10. Ο Διαγωνισμός θα ξεκινήσει στις 14 Ιουνίου 2022 και ώρα 12:20 και θα ολοκληρωθεί στις 23 Ιουνίου και ώρα 16:00. Μετά τη λήξη του Διαγωνισμού, οι συμμετοχές σε αυτόν δεν είναι πλέον δυνατές.

 

Περιγραφή διαγωνισμού: ο συμμετέχων  θα πρέπει να συνδέεται στο λογαριασμό του στο Huawei Store και να γυρίζει την «Τον τροχό της τύχης» που θα βρίσκεται στις σελίδες του ηλεκτρονικού καταστήματος. Κάθε συμμετέχων θα μπορεί να γυρίσει τον τροχό της τύχης μια φορά ανά ημερολογιακή ημέρα και θα κερδίζει με μόνη τη συμμετοχή του το 4ο δώρο, δηλαδή ένα κουπόνι αξίας 30€ το οποίο θα μπορεί να εξαργυρωθεί από τους συμμετέχοντες από τις 23 Ιουνίου ώρα 16:00 έως και τις 24 Ιουλίου 23:59. Το κάθε κουπόνι αντιστοιχεί σε αγορά ενός από τους κωδικούς προϊόντων που αναφέρονται παραπάνω στην παράγραφο 4 αποκλειστικά. Δεν μπορούν να εξαργυρωθούν περισσότερα του ενός κουπονιού για την αγορά ενός προϊόντος (από αυτά που αναφέρονται στη λίστα της παραγράφου 4). Ένας συμμετέχων  μπορεί να χρησιμοποιήσει δεύτερο για αγορά δεύτερου προϊόντος (από τη λίστα της παραγράφου 4), τρίτο κουπόνι για αγορά τρίτου προϊόντος κ.ο.κ.. Σε περίπτωση ακύρωσης της παραγγελίας του προϊόντος ακυρώνεται και το κουπόνι.

Τα πρώτα 3 δώρα θα κληρωθούν τυχαία κάποια από τις ημέρες που θα είναι ενεργός ο διαγωνισμός χωρίς να υπάρχει εκ των προτέρων ενημέρωση προς τους συμμετέχοντες για τη συγκεκριμένη ημερομηνία που αυτά θα κληρωθούν, ωστόσο οι νικητές που θα αναδειχθούν από την κλήρωση των τριών πρώτων δώρων θα λάβουν αυτοματοποιημένο email ότι κέρδισαν.

 

11. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να περιορίσει ή παρατείνει τη διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού, με τροποποίηση των παρόντων όρων. Η τροποποίηση αυτή θα ισχύει αυτοδικαίως από τη δημοσίευσή της στο Δικτυακό Τόπο της Διοργανώτριας και θα γίνεται ανεπιφύλακτα αποδεκτή από τους χρήστες του και τους συμμετέχοντες.

 

12. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει το Διαγωνισμό οποτεδήποτε αυτή κρίνει και για οποιονδήποτε λόγο, ακόμη και επουσιώδη, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση και χωρίς να διατηρείται από κανένα από τους συμμετέχοντες δικαίωμα αποζημίωσης για οποιονδήποτε λόγο.

 

13. Η επικοινωνία με τους νικητές των τριών πρώτων δώρων θα γίνεται μέσω του email που έχουν δηλώσει στην φόρμα εγγραφής και εκεί θα ενημερώνονται σχετικά με τη διαδικασία που θα ακολουθηθεί για την παραλαβή του δώρου τους από την εταιρεία. Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία εντός χρονικού διαστήματος δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία της αποστολής του email. Σε περίπτωση που οι νικητές δεν απαντήσουν εντός δέκα ημέρων , το δώρο θα ακυρώνεται και οι αρχικοί νικητές δεν θα έχουν τη δυνατότητα να διεκδικήσουν άλλο ή οποιοδήποτε αντίτιμο ή αποζημίωση.

 

14. Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό δεν απαιτείται η αγορά κάποιου προϊόντος ή υπηρεσίας ή η καταβολή οποιουδήποτε αντιτίμου. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο (internet) με δικά τους τεχνικά μέσα. Η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη εάν για λόγους πέρα από τον έλεγχό τους ή για λόγους ανωτέρας βίας (ενδεικτικά, προβλήματα ή τεχνικές δυσλειτουργίες τηλεφωνικών δικτύων ή γραμμών, online συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών, server ή provider, εξαρτημάτων υπολογιστών, λογισμικού, μη αποστολή ή λήψη δεδομένων λόγω έλλειψης διαθέσιμου χώρου ή λόγω τεχνικών προβλημάτων ή συμφόρησης στο διαδίκτυο ή σε οποιοδήποτε διαδικτυακό τόπο ή λόγω συνδυασμού αυτών των γεγονότων, διακοπή σύνδεσης με το διαδίκτυο, καθώς και προσβολή από ιούς υπολογιστών, κακόβουλες ή παράνομες ενέργειες ή επεμβάσεις τρίτων, απατηλές ενέργειες) καθυστερήσει ή αποτύχει η αποστολή στοιχείων που γίνονται στο πλαίσιο του Διαγωνισμού.

 

15. Η Διοργανώτρια θεωρεί ότι κάθε συμμετέχων είναι κάτοχος και έχει τον αποκλειστικό έλεγχο της ηλεκτρονικής διεύθυνσης email που δηλώνει.

 

16. Τα δώρα των νικητών είναι προσωπικά, δεν μεταβιβάζονται, δεν μπορούν να αντικατασταθούν από άλλα πρόσωπα και δεν ανταλλάσσονται με χρήματα.

 

17. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να ανακοινώνει με σχετικές καταχωρίσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (π.χ. Facebook, Instagram) και στην ιστοσελίδα της το όνομα του νικητή. Με τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό οι συμμετέχοντες δίδουν ρητώς τη συναίνεσή τους για την ανωτέρω ανακοίνωση.

 

18. Ο κάθε νικητής του Διαγωνισμού μπορεί να ακυρωθεί σε οποιοδήποτε στάδιο, ακόμα και αυτό της αξιοποίησης του δώρου, για τους εξής λόγους:

- Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν αποδεχθεί πλήρως τους παρόντες όρους στο σύνολό τους

- Σε περίπτωση που η συμμετοχή του δεν είναι απολύτως σύμφωνη με κάποιον από τους όρους του παρόντος,

- Σε περίπτωση που κάποιο από τα στοιχεία που δήλωσε είναι ψευδές,

- Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο, η προσπάθεια επικοινωνίας με το νικητή μετά από δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες από την λήξη του Διαγωνισμού, καταστεί αδύνατη.

 

19. Όλοι οι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό αναγνωρίζουν, δηλώνουν και αποδέχονται ρητώς και ανεπιφύλακτα ότι:

- Είναι άνω των 18 ετών.

- Η συμμετοχή δεν προσβάλλει προσωπικά δεδομένα ή το δικαίωμα της προσωπικότητας οποιουδήποτε τρίτου.

- Δεν προσβάλλουν οποιαδήποτε δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας οποιουδήποτε τρίτου ή έχουν εξασφαλίσει τις απαραίτητες άδειες.

- Παρέχουν τη συγκατάθεση και εξουσιοδότηση τους στη Διοργανώτρια για την προβολή του Διαγωνισμού και των αποτελεσμάτων του μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου και του διαδικτύου καθ’ όλη τη διάρκεια αυτού.

 

20. Η Διοργανώτρια δηλώνειότι επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό, τηρουμένων των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα: www.huaweistore.gr. και της οποίας λαμβάνουν γνώση οι συμμετέχοντες κατά το στάδιο υποβολής της συμμετοχής στο διαγωνισμό δηλώνοντας μάλιστα ρητά ότι έχουν λάβει γνώση με επιλογή σχετικού κομβίου (tickbox). Συμπληρωματικά με τα όσα αναφέρονται στην ως άνω πολιτική η Διοργανώτρια σας ενημερώνει ότι για τους σκοπούς της ορθής διεξαγωγής και εν γένει υλοποίησης του Διαγωνισμού, τον έλεγχο της έγκυρης συμμετοχής σας σε αυτόν, την επικοινωνία μαζί σας, την απόδοση των δώρων, εφόσον κληρωθείτε, την ανάρτηση/δημοσιοποίηση των ονομάτων των νικητών θα προβεί σε επεξεργασία των ελάχιστων αναγκαίων προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων όπως τα δεδομένα που αφορούν λογαριασμούς ηλεκτρονικής αλληλογραφίας που συλλέγονται μέσω του www.huaweistore.gr σε αντίστοιχο λογαριασμό του Mailchimp και μόνο για τους νικητές του διαγωνισμού τα εξής επιπλέον δεδομένα: ΟΝΟΜΑ, ΕΠΩΝΥΜΟ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ, ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ, Ταχυδρομικός Κώδικας. Τα στοιχεία αυτά φυλάσσονται στο περιβάλλον των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και ένα ηλεκτρονικό αντίγραφο τηρείται στα εσωτερικά συστήματα της Διοργανώτριας. Η Διοργανώτρια δεσμεύεται για την ασφαλή τήρηση των δεδομένων όλων των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό. Τα αυτά δεδομένα θα τηρούνται για λόγους ασφαλείας για διάστημα δύο (2) μηνών μετά τη λήξη του εκάστοτε Διαγωνισμού. Η Διοργανώτρια δεσμεύεται ότι δεν θα προχωρήσει στη χρήση των δεδομένων για οποιουσδήποτε άλλους σκοπούς πέραν της διεξαγωγής του διαγωνισμού. Η ανάρτηση των ονομάτων των νικητών θα γίνει στην ιστοσελίδα www.huaweistore.gr, αλλά περαιτέρω θα προβληθεί το όνομα του νικητή και σε σχετικές καταχωρήσειςστα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (π.χ. μέσω Facebook, Instagram) και στην ιστοσελίδα της Διοργανώτριας. Η νομική βάση για τον εν λόγω σκοπό επεξεργασίας είναι η εκ μέρους σας παροχή συγκατάθεσης βάσει της θετικής ενέργειας της συμμετοχής σας στον Διαγωνισμό.

 

21. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνιστά ρητή αποδοχή και συναίνεση του συμμετέχοντος για την τήρηση και επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων και λοιπών στοιχείων από την Διοργανώτρια για τους σκοπούς του Διαγωνισμού.

 

22. Με την συμμετοχή στο Διαγωνισμό, οι συμμετέχοντες αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους παραπάνω όρους.

 

23. Οποιαδήποτε διαφορά τυχόν ανακύψει σχετικά με τον Διαγωνισμό και την εφαρμογή των παρόντων όρων συμμετοχής θα επιλύεται καταρχήν φιλικά. Σε οποιαδήποτε περίπτωση δικαστικής επίλυσης της διαφοράς αρμόδια ορίζονται τα Δικαστήρια των Αθηνών και εφαρμοστέο δίκαιο το Ελληνικό.