Menu
  • Easy Business: Απαλλαγή ΦΠΑ με έκδοση τιμολογίου*
  • Ήρθε το νέο Matebook D 16! Προπαράγγειλέ το τώρα!

Return Form

Please fill in the form to proceed
Το μήνυμά σας εστάλη επιτυχώς.
Ο κωδικός παραγγελίας δε βρέθηκε
e.g. 20190129-15860
i
Enter your order code here
Εισάγετε τον κωδικό της παραγγελίας σας

Δικαίωμα Αδικαιολόγητης Υπαναχώρησης

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ

Το ηλεκτρονικό καταστήματος http://www.huaweistore.gr (Huawei Online Store - HOS) λειτουργεί με βάση την ακόλουθη πολιτική επιστροφών προϊόντων.

Δικαίωμα Αδικαιολόγητης Υπαναχώρησης

Ο Πελάτης  δικαιούται να υπαναχωρήσει, σύμφωνα με τα οριζόμενα από τη διάταξη του άρθρου 4θ παρ.6 του ν. 2251/1994, εντός προθεσμίας δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του Προϊόντος χωρίς καμία ποινή και χωρίς αναφορά του λόγου υπαναχώρησης. Τότε:

α) επιστρέφει τα Προϊόντα, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και

β) επιβαρύνεται με το κόστος επιστροφής των Προϊόντων.

Για την άσκηση του δικαιώματος αυτού, η προθεσμία αρχίζει από την ημέρα παραλαβής του προϊόντος  και η υπαναχώρηση γίνεται με δήλωση του Πελάτη, η οποία πρέπει να είναι ρητή και να υποβληθεί μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) που θα αποσταλεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] ή με τη συμπλήρωση και υπογραφή του σχετικού υποδείγματος δήλωσης υπαναχώρησης (το οποίο μπορείτε να βρείτε εδώ) και με την αποστολή του :

(α) είτε στην ταχυδρομική διεύθυνση της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (Πλουτάρχου 21, Παλλήνη, Τ.Κ. 15351)

(β) είτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση huaweistoreorders@teleunicom.com .

Για την τήρηση της προθεσμίας υπαναχώρησης, αρκεί ο Πελάτης να αποστείλει την ανωτέρω δήλωση πριν τη λήξη της προθεσμίας υπαναχώρησης.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ υποχρεούται να επιστρέψει τα καταβληθέντα από τον Πελάτη ποσά χωρίς επιβάρυνση και χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και οπωσδήποτε εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημέρα κατά την οποία το Προϊόν επεστράφη, αφαιρουμένων τυχόν επιπλέον εξόδων αποστολής, τα οποία επιβαρύνεται ο Πελάτης και δε μπορεί να τα απαιτήσει, καθόσον η αποστολή θεωρείται υπηρεσία παρασχεθείσα πριν την υπαναχώρηση σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 4θ παρ 7 του ν. 2251/1994. Η επιστροφή του τιμήματος της πώλησης θα γίνει από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο είχε γίνει η αρχική πληρωμή του Πελάτη προς την ΕΤΑΙΡΕΙΑ.

Επιστροφές Προϊόντων λόγω λάθους παράδοσης

Σε όλες τις περιπτώσεις στις οποίες παραδίδονται άλλα Προϊόντα από τα πωληθέντα, κατά είδος ή ποσότητα ή λείπει ιδιότητα η οποία έχει προηγουμένως συνομολογηθεί εγγράφως με την ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ο Πελάτης επιστρέφει τα Προϊόντα προς έλεγχο και διαπίστωση του λάθους. Στην περίπτωση αυτή, τα έξοδα επιστροφής των προϊόντων καθώς και τα έξοδα επαναπροώθησης των προϊόντων στον Πελάτη βαρύνουν την ΕΤΑΙΡΕΙΑ, αρκεί να τηρείται ο προτεινόμενος από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ τρόπος επιστροφής και η διαδικασία που ακολουθεί η ΕΤΑΙΡΕΙΑ.

Επιστροφές Ελαττωματικών Προϊόντων (Νόμιμη Εγγύηση)

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ υποχρεούται να παραδώσει στον Πελάτη τα Προϊόντα με τις συνομολογημένες ιδιότητες και χωρίς πραγματικά ελαττώματα, σύμφωνα με το άρθρο 5 του ν. 2251/1994 και τα αρ. 534 επ. Του Αστικού Κώδικα.
 Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι το Προϊόν είναι ελαττωματικό, ισχύουν τα ακόλουθα:
  • Η επιστροφή του προς αντικατάσταση Προϊόντος θα πρέπει να γίνεται μαζί με όλα τα έγγραφα τα οποία συνόδευαν το προϊόν (π.χ. ΔΑΤ, Απ. Λιανικής κ.ο.κ) και πλήρη τη συσκευασία του καθώς και εντός του χρόνου που προβλέπεται από την εγγύηση του Προϊόντος. Αν πρόκειται για ελάττωμα που διαπιστώθηκε αργότερα από την παράδοση και η συσκευασία δεν υπάρχει ή επίσης αν η συσκευασία του Προϊόντος παραλήφθηκε από τους διανομείς κατά την παράδοση του είδους, δεν απαιτείται η συσκευασία του Προϊόντος.
  • Επιστροφή των Προϊόντων μέσω courier. Στις περιπτώσεις επιστροφής μέσω courier, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ θα επιβαρύνεται με τα έξοδα της επιστροφής καθώς και με τα έξοδα αποστολής του αντικατασταθέντος ή επισκευασμένου Προϊόντος, αρκεί να τηρείται ο προτεινόμενος από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ τρόπος επιστροφής και η διαδικασία που ακολουθεί η ΕΤΑΙΡΕΙΑ.
  • Μετά την επιστροφή των Προϊόντων γίνεται έλεγχος του ελαττώματος που αναφέρεται από τον Πελάτη και στην συνέχεια επικοινωνία μαζί του για ενημέρωσή του σχετικά με τα αποτελέσματα του ελέγχου.
  • Εφόσον διαπιστωθεί το ελάττωμα, πραγματοποιείται επισκευή, ή αντικατάσταση του Προϊόντος, άλλως ακύρωση της συναλλαγής σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η επισκευή του Προϊόντος σε εύλογο χρόνο και δεν μπορεί να βρεθεί από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ άλλο Προϊόν αντίστοιχων ή καλύτερων χαρακτηριστικών ή αντίστοιχης αξίας για την αντικατάσταση. Σε περίπτωση ακύρωσης της συναλλαγής, η επιστροφή των χρημάτων της αρχικής αγοράς γίνεται με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο είχε γίνει η αρχική πληρωμή του Πελάτη προς την ΕΤΑΙΡΕΙΑ.
  • Ειδικότερα, σε περίπτωση χρέωσης μέσω πιστωτικής κάρτας η ΕΤΑΙΡΕΙΑ θα υποχρεούται να ενημερώσει την εκδότρια Τράπεζα για την ακύρωση της συναλλαγής και η τράπεζα θα προβεί εν συνεχεία σε κάθε πράξη που προβλέπεται με βάση τη σύμβαση που έχει καταρτίσει με τον Πελάτη χωρίς σχετική ευθύνη της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ πλέον. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ κατόπιν της ενημέρωσης αυτής δεν φέρει καμία ευθύνη για το χρόνο και τον τρόπο εκτέλεσης του αντιλογισμού, που ρυθμίζεται από την προμνησθείσα σύμβαση. Στην περίπτωση πληρωμής με αντικαταβολή, εάν ο Πελάτης είχε επιλέξει τη συγκεκριμένη δυνατότητα, θα γίνεται με επιστροφή των χρημάτων του σε τραπεζικό λογαριασμό του Πελάτη. Ο Πελάτης θα πρέπει να αποστείλει εγγράφως τον αριθμό ΙΒΑΝ και την τράπεζα συνεργασίας του στον οποίο θα γίνει η επιστροφή του σχετικού ποσού.
  • Σε περίπτωση που τα Προϊόντα επιστραφούν κατεστραμμένα ή ελλιπή η ΕΤΑΙΡΕΙΑ έχει το δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση από τον Πελάτη, το ποσό της οποίας θα καθορίζεται από την κατάσταση των Προϊόντων και να προβαίνει μονομερώς και άνευ ετέρου τινός σε ολικό ή μερικό συμψηφισμό της απαίτησής του αυτής έναντι του Πελάτη.

Επιστροφές προϊόντων, τα οποία θεωρούνται ελαττωματικά κατά την παράδοση (DOA)

Η επιστροφή των προϊόντων, τα οποία θεωρούνται ελαττωματικά ήδη κατά την παράδοση (DOA), θα γίνεται αποδεκτή εντός επτά (7) ημερολογιακών ημερών από την παράδοση αυτών στον Πελάτη. Ταυτόχρονα, θα πρέπει το προϊόν να μην είναι κατεστραμμένο και να έχει όλα τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία συνόδευαν το προϊόν (π.χ. Δ.Α.Τ., Απ. Λιανικής κ.ο.κ) και πλήρη τη συσκευασία του. Στις περιπτώσεις αυτές ισχύουν τα ακόλουθα:

Το προϊόν παραλαμβάνεται και ελέγχεται για την διαπίστωση του αναφερόμενου από τον Πελάτη ελαττώματος. Υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν προηγουμένως παραληφθεί και ελεγχθεί αυτά από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ, θα γίνεται αντικατάσταση του είδους με όμοιο καινούριο, ή σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας με άλλο καινούργιο προϊόν αντίστοιχης ποιότητας και τιμής, άλλως σε περίπτωση που ο Πελάτης δεν επιθυμεί αντικατάσταση, θα πραγματοποιείται επιστροφή των χρημάτων της αρχικής αγοράς στον Πελάτη. Η επιστροφή των χρημάτων γίνεται με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο είχε γίνει η αρχική πληρωμή του Πελάτη προς την ΕΤΑΙΡΕΙΑ.

Ειδικότερα, σε περίπτωση χρέωσης μέσω πιστωτικής κάρτας η ΕΤΑΙΡΕΙΑ θα υποχρεούται να ενημερώσει την εκδότρια Τράπεζα για την ακύρωση της συναλλαγής και η τράπεζα θα προβεί εν συνεχεία σε κάθε πράξη που προβλέπεται με βάση τη σύμβαση που έχει καταρτίσει με τον πελάτη χωρίς σχετική ευθύνη της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ πλέον. Στην περίπτωση πληρωμής με αντικαταβολή, εάν ο Πελάτης είχε επιλέξει τη συγκεκριμένη δυνατότητα, θα γίνεται με επιστροφή των χρημάτων του σε τραπεζικό λογαριασμό του Πελάτη. Ο Πελάτης θα πρέπει να αποστείλει εγγράφως τον αριθμό ΙΒΑΝ και την τράπεζα συνεργασίας του στον οποίο θα γίνει η επιστροφή του σχετικού ποσού.

Τα έξοδα αποστολής τόσο για την επιστροφή των προϊόντων στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ όσο και για την επαναπροώθηση στον Πελάτη του αντικατεστημένου προϊόντος βαρύνουν την ΕΤΑΙΡΕΙΑ.

Σε περίπτωση που τα προϊόντα επιστραφούν κατεστραμμένα ή ελλιπή, το HOS έχει το δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση από τον Πελάτη, το ποσό της οποίας θα καθορίζεται από την κατάσταση των προϊόντων και να προβαίνει μονομερώς και άνευ ετέρου τινός σε ολικό ή μερικό συμψηφισμό της απαίτησής του αυτής έναντι του Πελάτη.

Disclaimer: Η ΤΕΛΕ-ΓΙΟΥΝΙΚΟΜ Α.Ε. (TELEUNICOM) είναι επίσημος διανομέας προϊόντων HUAWEI και έχει την ευθύνη λειτουργίας του http://www.huaweistore.gr (Huawei Online Store), όπως αυτό φαίνεται στους σχετικούς όρους και προϋποθέσεις του site. Η ΤΕΛΕ-ΓΙΟΥΝΙΚΟΜ Α.Ε. δεσμεύεται όσον αφορά στην εξασφάλιση της ασφάλειας και της ακεραιότητας των δεδομένων που συλλέγει σχετικά με τους χρήστες του HOS.